Hiroshi e Tama

Hiroshi gioca con la sua piccola sorellina Tama. O meglio, Tama gioca con la coda di Hiroshi.